Dataskyddsbeskrivning

I denna dataskyddsbeskrivning förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi kan samla in om dig när du beställer tjänster och produkter av oss eller när du kontaktar vårt företag A&R Works Oy Ab samt i vilket syfte vi kan använda sådana uppgifter. Genom att använda våra tjänster godkänner du att dina uppgifter behandlas i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning. Denna dataskyddsbeskrivning innehåller också uppgifter från registerbeskrivningen enligt 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

REGISTERANSVARIG
A&R Works Oy Ab
Emalikatu 2 , 04440 JÄRVENPÄÄ.
Tel. +358 207 432 320, FO-nummer: 2231973-3.
Kontaktperson i registerärenden: Anders Granberg, .

SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Sköta och underhålla kundrelationer i full omfattning, vilket t.ex. kan innefatta att svara på kontaktbegäran, utveckla tjänster eller registrera en beställning.

REGISTRETS DATAINNEHÅLL
Kontaktuppgifter: Företagets namn, personens namn, titel, adressuppgifter, telefonnummer och e-postadresser samt ytterligare uppgifter som kunden lämnat.

SKYDD AV REGISTER
Registret skyddas från att användas av utomstående och skyddas med personliga användarnamn och lösenord. Registret används av de personer i A&R Works Oy Ab:s personal vars arbetsuppgifter kräver att de använder registret. Dessa personer omfattas av ett sekretessavtal. Det finns inga manuella register.

NORMAL ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER
För direktmarknadsföring enligt 19 § i personuppgiftslagen. A&R Works Oy Ab och bolag som ingår i samma koncern (Star Works Group Oy Ab) har rätt att använda uppgifterna i registret för motiverade ändamål i enlighet med 8 § i personuppgiftslagen och annan tillämplig lagstiftning.

Vi överlåter även uppgifter (kundens namn, kontaktperson, telefonnummer, e-postadress och leveransadress):

till transportföretag för leverans av beställningar
till huvudmän för specialprissättning, produktförfrågning, installation eller leveransinformation.
Ovan nämnda personer har förbundit sig att följa kraven i dataskyddsförordningen.

NORMALA DATAKÄLLOR
Kunden överlämnar normalt själv kunduppgifterna då kundrelationen uppstår och under kundrelationens gång.

COOKIES OCH FÖRETAGETS WEBBSIDA
Vi använder cookies på vår webbsida och i vår webbutik. En cookie är en liten textfil som webbsidan skickar till användarens dator. Cookies används ofta för att spara användarspecifika inställningar. Uppgifterna kan inte kopplas till personliga uppgifter, de kan inte identifieras och är helt anonyma. Du kan avaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då fungerar dock inte vår webbsida optimalt.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU
Om vi lagrar personuppgifter utanför EU eller EES använder vi tjänsteleverantörer som är Privacy Shield-certifierade och som förbundit sig att följa EU:s dataskyddsförordning. Sådana tjänsteleverantörer är bl.a. Microsoft och Google. Vi överlåter normalt inte personuppgifter till tredje parter.

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING
Vi använder inte uppgifterna för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Den registrerade har följande rättigheter; förfrågningar rörande dessa rättigheter ställs till:

A&R Works Oy Ab
Anders Granberg
Emalikatu 2
04440 Järvenpää

Personen som begär ut registrerade uppgifter ska styrka sin identitet i samband med att den skriftliga begäran lämnas in.

Rätt till insyn
Den registrerade har rätt till insyn i sina uppgifter i registret.

Rätt att begära rättelse
Den registrerade kan begära rättelse av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om sig.

Rätt att invända
Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter om den registrerade anser att uppgifterna behandlats i strid med lagen.

Förbud mot direktmarknadsföring
Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifterna används för direktmarknadsföring.

Rätt att radera uppgifterna
Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna raderas om behandlingen av uppgifter inte är nödvändig. Vi behandlar begäran, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller meddelar ett motiverat skäl till varför uppgifterna inte kan raderas.

Observera att den registeransvariga kan ha lagstadgad eller annan rätt att inte radera de begärda uppgifterna. Den registeransvariga är skyldig att spara bokföringsmaterial under en i bokföringslagen (2 kap, 10 §) fastställd tid (10 år). Därför kan bokföringsrelaterat material inte raderas innan denna tid löpt ut.

Rätt att återkalla samtycke
Om behandlingen av den registrerades personuppgifter endast baseras på samtycke och inte på t.ex. en kundrelation kan den registrerade återkalla sitt samtycke. Den registrerade kan lämna in ett klagomål till dataombudsmannen. Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar ifrågasatt behandling av uppgifter tills ärendet avgörs. Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om den registrerade anser att vi bryter mot den gällande dataskyddsförordningen då vi behandlar personuppgifter.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

A&R Works Oy AbEmalikatu 2FI-04440 JärvenpääFINLAND

FO number: 0684750-1Tel: +358 20 743 2330Email: tilaus(at)a-rworks.fi

Member of the Star Works Group